domen-land.com.ua на головну   контакти   карта сайту  
 
 правила реєстрації

 Правила делегування доменних імен у зоні .UA

1. Доменні імена у публічному домені можуть бути делеговані як публічні або як приватні, відповідно до правил публічного домену попереднього рівня та за рішенням його адміністратора.

2. У приватному домені делегування публічних доменних імен неможливе.

3. Доменне ім'я www в публічному домені зарезервовано за адміністратором цього публічного домену та має вказувати на веб-сайт, на якому опубліковані правила цього публічного домену та перелік реєстраторів, які реєструють доменні імена в даному домені.

4. Заявки на делегування будь-яких імен у публічному домені обробляються адміністратором у порядку надходження, якщо правилами конкретного публічного домену не встановлено інше.

5. Правила публічного домену можуть встановлювати "період одночасності", тобто інтервал часу з моменту надходження першої заявки на доменне ім'я, протягом якого всі наступні заявки на це доменне ім'я вважаються, що надійшли одночасно з першою.

6. У домені .UA можуть бути делеговані публічні домени.

6.1. Доменне ім'я громадського домену має вибиратися в такий спосіб, щоб його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак) мав розрізняльну здатність, і був представлений символами з літер латинського алфавіту, цифр і знака "-". Компонент другого рівня доменного імені публічного домену має бути:

6.1.1. загальновживаним позначенням певного виду товарів, послуг чи явищ, чи певного виду людської діяльності, чи

6.1.2. іншого роду загальновживаним терміном або позначенням з-поміж таких, які не можуть отримати правову охорону відповідно до ст.6 п.2 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", або

6.1.3. являти собою латинську транслітерацію терміна або позначення, зазначеного у пп. 6.1.1, 6.1.2 цих Правил, записаних українською або російською мовою.

6.2. Делегування нового публічного домену в домені .UA, або внесення змін до Правил існуючого публічного, здійснюються за такою процедурою:

6.2.1. Особи, зацікавлені у делегуванні нового або у внесенні змін до правил існуючого публічного домену, звертаються з відповідними пропозиціями до адміністратора домену .UA. Ініціатива створення нового публічного домену полягає у реченні визначення цільової аудиторії такого домену, основних особливостей його адміністрування, та пропозиції щодо особи адміністратора нового публічного домену.

6.2.2. Адміністратор домену .UA на свій розсуд приймає рішення про делегування нового публічного домену в домені .UA або внесення змін до правил існуючого публічного домену або про відмову в делегуванні нового публічного домену в домені .UA або внесення змін до правил існуючого публічного домену.

6.2.3. У разі прийняття адміністратором домену .UA позитивного рішення з вищевказаних питань адміністратор домену .UA та адміністратор (відповідно нового чи існуючого) публічного домену укладають (або переукладають) між собою договір. Ці правила та правила відповідного публічного домену стають невід'ємними доповненнями такої угоди. Момент укладання такої угоди є моментом набрання чинності правил нового (змін до правил існуючого) громадського домену.

7. У процесі делегування доменного імені у публічному домені беруть участь:

7.1. Реєстрант - особа, яка бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним ім'ям у публічному домені.

7.2. Реєстратор – суб'єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування та функціонування доменного імені.

7.3. Адміністратор - адміністратор публічного домену, де відбувається делегування. Особа, яка виконує функції адміністратора публічного домену, має бути суб'єктом господарювання.

8. У разі, якщо реєстрант бажає перевести зареєстрований ним раніше приватний домен до категорії публічних, він може зробити це лише за умови дотримання п. 6 цих Правил.

9. Переведення публічного домену до категорії приватних є порушенням цих Правил.

10. Делегування реєстранту доменного імені у публічному домені здійснюється відповідно до такої процедури:

10.1. Реєстратор за завданням реєстранта створює у реєстраційній базі даних домену .UA запис про особу, яка містить інформацію про реєстранта, або перевіряє наявність такого запису, та його відповідність вимогам цих Правил.

10.2. Реєстратор за завданням реєстранта виконує роботи з метою забезпечення технічної працездатності доменного імені, якщо це необхідно.

10.3. Реєстратор за завданням реєстранта складає заявку на делегування доменного імені для реєстранта та направляє її у чергу заявок адміністратора відповідного публічного домену. Заявка складається у формі запису про доменне ім'я.

10.4. Заявка вважається прийнятою у чергу з моменту, коли програмне забезпечення реєстраційної бази даних домену .UA надає реєстратору підтвердження такого прийняття.

10.5. Адміністратор у встановлений правилами публічного домену термін приймає відповідно до правил відповідного публічного домену одне з таких рішень:

10.5.1. про делегування доменного імені, або

10.5.2. про відмову у делегуванні, або

10.5.3. про відкладення обробки заявки.

10.6. Про хід та результат обробки заявки адміністратор повідомляє адміністративне та технічних контактних осіб реєстратора електронним(и) листом(ами).

11. Надходження заявки на делегування доменного імені в публічному домені означає, що реєстрант сам, за власною волею та бажанням, ідентифікує себе членом тієї спільноти, на користь якої адмініструється цей публічний домен. Адміністратор публічного домену не має права судити про те, наскільки такі погляди реєстранта відповідають дійсності, крім випадків, коли правилами публічного домену встановлено необхідність документального підтвердження належності реєстранта до певної спільноти.

12. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відмову у делегуванні доменного імені у випадках, якщо:

12.1. Синтаксис заявки або її зміст не відповідають вимогам цих Правил.

12.2. Доменне ім'я вже делеговане іншому реєстрантові.

12.3. Доменне ім'я є синтаксично некоректним відповідно до чинних стандартів Інтернет.

12.4. Заявка надійшла від особи, яка не є реєстратором.

12.5. Реєстратор не може надати документальних підтверджень певних фактів щодо реєстранта, якщо правила публічного домену цього вимагають.

13. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відкладення обробки заявки у випадках, якщо:

13.1. щодо цієї заявки виникла доменна суперечка - до моменту вирішення доменного спору

13.2. заявка на делегування ідентичного доменного імені, що надійшла раніше, перебуває у стані перевірки на відповідність її правилам публічного домену – до завершення такої перевірки.

13.3. заявка на внесення змін до запису про доменне ім'я надійшла від реєстратора, який не обслуговує вказане доменне ім'я (наприклад, через бажання реєстранта укласти угоду про обслуговування зазначеного доменного імені з цим реєстратором), - до отримання адміністратором публічного домену підтвердження згоди попереднього реєстратора, який обслуговував зазначене доменне ім'я, на внесення зазначених змін до запису про це доменне ім'я, але на строк не більше 5 (п'яти) календарних днів. У разі якщо протягом 5 (п'яти) календарних днів, на які відкладено обробку заявки, попередній реєстратор, який обслуговував доменне ім'я, не відповість на запит адміністратора публічного домену ні згодою на внесення змін до запису про це доменне ім'я, ні запереченням проти таких дій, адміністратор публічного домену приймає рішення про внесення змін до запису про доменне ім'я.

14. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відмову делегування приватного доменного імені у публічному домені та скасування вказаного доменного імені виключно у таких випадках:

14.1. за власним бажанням реєстранта, вираженого в письмовій формі та направленому реєстратору та (або) адміністратору відповідного публічного домену;

14.2. у разі розірвання відповідного договору реєстранта з реєстратором або закінчення строку дії такого договору, якщо такий договір передбачає скасування делегування;

14.3. у разі завершення терміну делегування;

14.4. за рішенням суду.

15. У разі неодноразових і повторюваних технічних помилок, які унеможливлюють використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню системи доменних імен в цілому, адміністратор замінює всі записи класу IN для відповідного домену на записи IN TXT, в яких пояснюється причина заміни. При цьому записи в реєстраційній базі даних залишаються незмінними, а реєстратор і реєстрант сповіщаються про зміни та причини, що їх викликали. Записи класу IN відновлюються у триденний термін після виправлення технічних помилок та повідомлення про це адміністратора.

16. У випадках, передбачених пп.14.2, 14.3, 15 цих Правил, адміністратор публічного домену приймає рішення про відмову в делегуванні приватного доменного імені в публічному домені та скасування вказаного доменного імені після припинення делегування на строк не менше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, протягом якого реєстратору та реєстранту надається можливість відновити договір, продовжити термін делегування, виправити технічні помилки та ін.

17. Делегування публічного домену, який використовується, не може бути скасовано.

18. Адміністратор публічного домену вищого рівня приймає рішення про переделегування публічного домену іншому адміністратору виключно у таких випадках:

18.1. за власним бажанням адміністратора громадського домену, вираженому письмовій формах;

18.2. у разі розірвання відповідної угоди адміністратора публічного домену з адміністратором домену .UA;

18.3. у разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які унеможливлюють використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню публічного домену або системи доменних імен в цілому;

18.4. за рішенням суду, що набрало законної сили.

19. Адміністратор публічного домену здійснює переделегування приватного доменного імені іншому реєстранту виключно у таких випадках:

19.1. за власним бажанням реєстранта, вираженому в письмовій формі та направленому адміністратору відповідного публічного домену;

19.2. за рішенням суду.

20. Переделегування приватного доменного імені у публічному домені здійснюється шляхом припинення делегування цього імені до моменту укладання новим реєстрантом відповідного договору щодо даного імені.

 перевірити домен
 


 вхід до облікового запису
логін:
пароль:
 реєстрація      згадати пароль


 також:
 акції
 реєстрація ТМ
 наші клієнти
 наші партнери
 правила реєстрації


 останні новини:
15.05.2015
Нагадаємо, що 15 травня з 10:00 публічні домени ternopil.ua, te.ua починають працювати у реєстраційній системі EPP.
 
15.05.2014
З 15 травня 2014р. необхідно пройти актуалізацію доменів net.ua для цього потрібно надати гарантійний лист для переведення домену до нас на обслуговування.
 
15.05.2013
Домени cherkassy.ua cherkasy.ua ck.ua переведено до реєстру EPP.
 


 про компанію  хостинг  домени  оплата  запитання і відповіді  контакти
Copyright © 2007. domen-land.com.ua
Всі права захищені.